nefunguje

Přihláška

Podmínky účasti

na kurzech s lektorkou Ivanou Málkovou (dále pouze "lektorka"):

1. Přihláška na kurz je platná a místo je rezervováno po zaplacení zálohy 1 000 Kč na účet 1050201016/3030, AirBank. Variabilní symbol vám sdělíme emailem po přihlášení.

2. Účast na kurzu je dobrovolná. Kurz není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením kurzu informovat lektorku o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na kurzu informoval svého ošetřujícího lékaře.

3. Účastník je v celém průběhu kurzu za sebe odpovědný. Pokyny lektorky jsou pouze návrhy, účastník dle vlastního uvážení rozhoduje, zda se jimi bude či nebude řídit. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu kurzu vystaven fyzické, psychické či emocionální zátěži.

4. Kurzy jsou formou osobního rozvoje a spirituální cesty, jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody způsobené účastí na kurzu (vyjma těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektorky) jsou vyloučeny.

5. Právem lektorky je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář vrácen. Účastník může kdykoliv kurz na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za kurz nevrací.

6. Storno: Při odhlášení se z kurzu do 14 dnů před zahájením jsou storno-poplatky 200 Kč. Při pozdějším odhlášení propadá zaplacená záloha, pokud nebude účastníkem určen náhradník. Zálohu lze přesunout na jiné kurzy nejpozději 14 dní před začátkem prvního kurzu. Po absolvování kurzu je jakýkoliv nárok na vrácení kurzovného vyloučen.

7. Před zahájením kurzu je účastník požádán vyjádřt souhlas s výše uvedenými podmínkami účasti na kurzu podepsáním prohlášení o účasti.